ORGANIZATORZY

line

organizator

organizator

partner
Konkurs organizowany w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

organizator

partner

PATRONATY

line

Patronat Medialny

partner

partner

partner

Patronat Honorowy

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Małopolskiego

patron

patron

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

patron
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

patron
Marszałek Województwa Podkarpackiego

patron
Marszałek Województwa Śląskiego

patron

patron

patron
Marszałek Województwa Lubuskiego

patron
Marszałek Województwa Opolskiego

patron
Marszałek Województwa Podlaskiego

patron

patron

patron

patron

patron

patron

patron


patron
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

patron

patron

patron

patron

 

Regulamin Piątego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

T.I.K? – TAK!

line

§1
Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). PTI powołuje Komisję Konkursową, czuwającą nad przebiegiem Konkursu zgodnie z Regulaminem.

§2
Cel Konkursu

1. Rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
3. Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
4. Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
5. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.
6. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

§3
Terminy

Konkurs przeprowadzony będzie w etapach:
1. I etap (szkolny): 13 – 17 kwietnia 2015
2. II etap (regionalny): 28 kwietnia 2015
3. III etap (finał): 12 maja 2015 w Warszawie
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

§4
Zasady Konkursu

1. Forma Konkursu to gra edukacyjna.
2. Strona główna Konkursu: www.tik-tak.eecdl.pl
3. Konkurs odbywać się będzie w trzech grupach:
- dla uczniów szkół podstawowych,
- dla uczniów gimnazjów,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Zgłoszenie do Konkursu przebiega w następującej kolejności:
a. opiekun rejestruje szkołę,
b. opiekun otrzymuje konto dostępu do swojej szkoły,
c. uczniowie rejestrują się i są zatwierdzani przez opiekuna.
5. Rejestracji szkoły dokonuje osoba wyznaczona jako opiekun Konkursu (nauczyciel uczący w danej placówce) w danej szkole, za pomocą formularza dostępnego na stronie głównej Konkursu.
a. w szkole tylko jeden nauczyciel może być opiekunem Konkursu,
b. w zespole szkół opiekunem może być jeden nauczyciel lub kilku nauczycieli odpowiednio do etapów edukacyjnych.
6. Formularz rejestracyjny należy wydrukować i podpisany przez dyrektora placówki wysłać na adres: Biuro Zarządu Głównego PTI, ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa. Po weryfikacji szkoły, opiekun otrzymuje na e-mail podany w zgłoszeniu, login i hasło do systemu Konkursu.
7. W celu przyspieszenia procesu weryfikacji szkoły, skan lub kopię podpisanego formularza można wysłać na adres: tik-tak@eecdl.pl lub numer faxu: +48 22 636 89 87.
8. Uczniowie zgłaszają się do Konkursu na stronie głównej Konkursu.
9. Podczas zgłoszenia uczeń zobowiązany jest wskazać swoją szkołę na liście zgłoszonych szkół. W przypadku jeżeli na liście nie ma szkoły ucznia, powinien zgłosić chęć udziału w Konkursie TIK?-TAK! nauczycielowi w szkole, który może dokonać rejestracji szkoły zgodnie z § 4 pkt 4 do 6.
10. Opiekun Konkursu zbiera od uczniów oświadczenia (wzór dostępny na stronie głównej Konkursu) i odblokowuje konto ucznia, przy użyciu swojego konta w systemie.
11. Każdy uczeń może posiadać tylko jedno konto w systemie Konkursowym. Osoba, która założy więcej niż jedno konto będzie zdyskwalifikowana.
12. Jeżeli liczba potwierdzonych przez szkołę uczniów będzie większa niż zadeklarowana podczas rejestracji, szkoła będzie ukarana dyskwalifikacją z Konkursu wraz z wszystkimi zgłoszonymi uczniami.
13. Szkoła, której uczniowie przystąpią do Konkursu, ma prawo do umieszczenia baneru Konkursu i logo PTI na stronie internetowej szkoły oraz na materiałach promujących Konkurs.
14. W każdym etapie Konkursu, uczeń zobowiązany będzie do rozwiązania testu on-line.
15. Uczniowie biorą udział w Konkursie w ściśle wyznaczonych terminach.
16. Konkurs przebiega w trzech etapach
a. I Etap (szkolny): rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie od 13 do 17 kwietnia 2015 w w godzinach od 7:00 do 20:00, zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
b. II Etap: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line oraz wykonują, rozwiązują zadania w dniu 28 kwietnia 2015 o określonych godzinach i wyznaczonych miejscach zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
c. III Etap (finał): uczniowie zakwalifikowani do finału rozwiązują test jednokrotnego wyboru w dniu 12 maja 2015 zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
17. Punkty zdobyte w etapie szkolnym przez uczniów danej szkoły sumują się na rzecz wybranej szkoły.

§5
Przebieg Konkursu

I Etap (szkolny)
1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 13.04.2015 do 17.04.2015
2. Do testu uczeń może podejść w godzinach od 7:00 do 20:00 każdego dnia trwania etapu szkolnego Konkursu
3. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
4. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w każdym dniu konkursu uczeń może uruchomić test 1 raz,
c. pytania są losowane z puli pytań dla danego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
d. większość pytań posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
5. Podczas Konkursu na każdym poziomie jest skończona liczba pytań.
6. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
7. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
8. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie surowy ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie, wskazujący jedynie zdobyte punkty za poprawne odpowiedzi. Ranking będzie zawierał listę 100 uczniów o najwyższych wynikach 100 szkół, które zgromadziły największą liczbę punktów.. Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
9. Ranking indywidualny wyświetlany jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
10. Ostateczny wynik będzie uwzględniał skuteczność odpowiedzi i będzie obliczony według algorytmu: Liczba punktów za poprawne pytania * liczba punktów/ liczba wyświetlonych pytań
11. Do wyniku szkoły brana jest:
a. liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
b. Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
c. Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane w etapie 2 – razy 2, za udział ucznia w etapie 3 szkoła otrzyma 90 pkt.
d. Oceniana jest zasada gry fair play – pula punktów za grę „fair play” tzn. żaden uczeń nie został wykluczony z rozgrywek, a liczba uczniów uczestniczących w rozgrywce etapu szkolnego jest największa – maks. 50 pkt.
12. Etap szkolny zostanie zamknięty 17.04.2015 o godzinie 20:00, a testy rozpoczęte przed tą godziną będą mogły być dokończone w ramach limitu czasu pojedynczego testu.
13. 100 uczniów w skali kraju, z najwyższym wynikiem w I etapie (szkolnym), obliczonym według podanego w pkt. 10 algorytmu, kwalifikowanych jest do II etapu (regionalnego).
14. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów nieprawidłowości sugerujących niesamodzielną pracę podczas rozwiązywania testu przez ucznia, dopuszcza się możliwość wykluczenia go z dalszych kwalifikacji.
15. Do II etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający taki sam wynik, co osoba znajdująca się na 100 pozycji, po zakończeniu I etapu (szkolnego).
16. Lista uczestników etapu II umieszczona będzie na stronie głównej Konkursu do dnia 21.04.2015
 
II Etap (regionalny)
1. II Etap (regionalny) odbędzie się 28 kwietnia 2015
2. W II etapie biorą udział tylko zakwalifikowani uczniowie.
3. II Etap odbywa się w określonych godzinach:
a. szkoły podstawowe przystępują do Konkursu od godz. 10:00 do 10:45,
b. szkoły gimnazjalne przystępują do Konkursu od godz. 11:00 do 11:45,
c. szkoły ponadgimnazjalne przystępują do Konkursu od godz. 12:00 do 12:45.
4. II etap odbywa się w miejscach wskazanych przez organizatora.
5. Podczas II etapu uczniowi przysługuje możliwość uruchomienia tylko jednego testu z pytaniami i zadaniami.
6. Rozwiązywanie testów i zadań w II etapie trwa 45 minut.
7. W wyznaczonym czasie uczestnik odpowiada na pytania i rozwiązuje zadania – maksymalnie 100 pytań i zadań.
8. Pytania i zadania będą wyświetlane losowo.
9. Za poprawną odpowiedź dodawane są punkty zgodnie z opisem w pytaniu, za błędne odpowiedzi punkty odejmowane są zgodnie z opisem w pytaniu.
10. W II etapie, liczba punktów zdobytych podczas I etapu nie jest dodawana do salda punktowego konta ucznia.
11. Awaria indywidualnego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu w II etapie.
12. Komisja konkursowa przewiduje możliwość uczestnictwa przedstawiciela PTI w miejscu, w którym odbywa się rozgrywka II etapu,
13. Do III etapu (finału) przechodzi 10 najlepszych graczy z każdego poziomu szkół II etapu.
14. Do III etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający identyczną liczbę punktów co osoba znajdująca się na 10 pozycji rankingu, po zakończeniu II etapu.
15. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas testu w II etapie.
16. Ranking szkół w II etapie nie jest tworzony.
17. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona do dnia 6.05.2015
 
III Etap (finał konkursu)
1. Finał odbywa się w Warszawie w dniu 12 maja 2015
2. Dokładna godzina oraz miejsce finału zostaną ogłoszone na stronie głównej Konkursu do dnia 6.05.2015
3. Finał polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru przez wszystkich uczestników z danego poziomu, w tym samym czasie.
4. O wygranej decyduje największa liczba punktów zdobytych w finale.
5. W przypadku, gdy kilku uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie zdecyduje czas odpowiedzi.
6. W przypadku nieobecności zakwalifikowanego gracza podczas finału, otrzymuje on zero punktów jako wynik III etapu (finałowego).

§6
Nagrody

1. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla:
a. najlepszych uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w finale,
b. najlepszej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; o wyniku szkoły zdecyduje:
• liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
• Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
• Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane w etapie 2 – razy 2, za udział ucznia w etapie 3 szkoła otrzyma 90 pkt.
• Oceniana jest zasada gry fair play – pula punktów za grę „fair play” tzn. żaden uczeń nie został wykluczony z rozgrywek, a liczba uczniów uczestniczących w rozgrywce etapu szkolnego jest największa – maks. 50 pkt.
2. W ramach nagrody PTI, zwraca finalistom konkursu koszty dojazdu (uczeń wraz z opiekunem) na finał konkursu w Warszawie (do i z Warszawy). W przypadku finalistów z tej samej szkoły PTI zwraca koszt dojazdu dla jednego oddelegowanego opiekuna. Zwrot kosztów w wartości biletu na pociąg pospieszny 2 klasy.
3. Dodatkowo, po zakończeniu rozgrywki finałowej, dla uczestników przewiduje się ciekawą wycieczkę edukacyjna.

§7
Sponsorzy

1. Sponsorem Konkursu może zostać każda osoba, firma lub organizacja która przekaże na rzecz Konkursu nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane laureatom.
2. Każdy sponsor ma prawo do zamieszczenia swojego logotypu wraz z odnośnikiem do wskazanej strony WWW oraz krótkiego opisu firmy i prowadzonej działalności w dziale "Sponsorzy" na stronie głównej konkursu.
3. Logotyp sponsora zostanie zamieszczony również na dyplomach, podziękowaniach i zaproszeniach wręczanych i rozsyłanych do uczestników oraz osób wspierających Konkurs.
4. Sponsor ma prawo do nie wyrażenia zgody na zamieszczanie jego logotypu na materiałach wskazanych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku sponsor zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
5. Sponsor dostarcza Organizatorowi logotyp w postaci pliku graficznego oraz wskazuje stronę internetową do której ma być przekierowany odnośnik ze strony głównej Konkursu. Sponsor dostarcza Organizatorowi również krótki opis firmy i/lub prowadzonej działalności w formie elektronicznej, do zamieszczenia w dziale "sponsorzy".
6. Organizator zastrzega sobie prawo do różnicowania wielkości oraz kolejności zamieszczania logotypów sponsorów, w zależności od wartości przekazanych nagród.
7. Sponsor ma prawo przesłać do Organizatora propozycje pytań konkursowych (dotyczących IT bądź własnej działalności/firmy), pytania po akceptacji przez recenzentów zostaną dołączone do bazy pytań konkursowych. Przy wyświetlaniu pytania sponsora w trakcie I etapu konkursu, system automatycznie doda logotyp Sponsora, od którego zostało nadesłane.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pytań ułożonych przez sponsora.

§8
Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
3. W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w której weźmie udział.
4. Pytania do Konkursu, do czasu rozpoczęcia stanowią tajemnicę.
5. Nadzór merytoryczny nad grą pełni Komisja Konkursowa.
 
Harmonogram Konkursu 27.03.2015 – 17.04.2015 : rejestracja uczniów i szkół do Konkursu (w ostatnim dniu rejestracji szkół tj. 17.04 do godziny 15:00)
27.03.2015 – 16.04.2015 : rejestracja uczniów
13.04.2015 – 17.04.2015 : I etap (szkolny) Konkursu - rozwiązywanie testów on-line ()zdobywanie punktów indywidualnie i dla szkół)
20.04.2015 : publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu (regionalnego) na stronie głównej Konkursu
28.04.2015 : II etap (regionalny) Konkursu - rozwiązywanie testu i zadań on-line. (Miejsca rozgrywek zostaną wskazane do 26.04.2015)
06.05.2015 : publikacja na stronie głównej Konkursu listy finalistów Konkursu
12.05.2015 : III etap (finał) Konkursu TIK?-TAK! (Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie).
 
Zakres wymagań konkursu TIK?-TAK! stanowi załącznik do Regulaminu

zakres wymagań konkursu TIK?-TAK!

fb RSS RSS

line

patron Inicjatywa objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej

PARTNERZY

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

partner

patron

patron

SPONSORZY

line

patron

patron

patron

line

polityka prywatności